วิชาคีย์บอร์ด ประถมศึกษาปีที่ 5
(key_P5)

ชื่อวิชา     คีย์บอร์ด
ระดับชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 5
ครูผู้สอน   มาสเตอร์นพปฎล  เปียเมือง