วิชาคีย์บอร์ด ประถมศึกษาปีที่ 6
(key_P6)

ชื่อวิชา     คีย์บอร์ด
ระดับชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้สอน   มาสเตอร์นพปฎล  เปียเมือง