คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 1
(com_p1)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

รายวิชา  : คอมพิวเตอร์
ระดับชั้น  : ประถมศึกษาปีที่ 1 (ง.11102)
ครูผู้สอน : มิสมลิ    นากเกิดพะเนา

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน