คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2
(com_p2)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

รายวิชา  : คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้น  : ประถมศึกษาปีที่ 2 (ง.12102)
ครูผู้สอน : มิสมลิ    นากเกิดพะเนา

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน