คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 3
(com_p3)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

รายวิชา  : คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้น  : ประถมศึกษาปีที่ 3 (ง.13103)
ครูผู้สอน : มิสมลิ    นากเกิดพะเนา

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน