เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.5
(IT-M5)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

บทเรียน: วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง32203-4)

ระดับชั้น:มัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูผู้สอน: มิสวารุณี ไชยทวีวิวัฒน์กุล

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้