สำหรับทดสอบทักษะทางด้านวิชาการและอื่น ๆ นอกเหนือรายวิชาตามหลักสูตร