ประเภทของรายวิชา

ทั่วไป 
 Hacking 1 : User Security Awareness Courseบทคัดย่อ
 Technique of Professional with Microsoft PowerPointบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Internet Security Awareness Courseบทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.5บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 Computer M.6 - ICT (33205)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Computer M.6 - ICT (33206)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การงานอาชีพฯ ชั้น ม.3 บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.5
 คอมพิวเตอร์ ม.5 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 3รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 Physics M.4 1/2555รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Physics M.5 1/2555รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Physics M.6 1/2555รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Biology M.4 1/2555รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Chemistryบทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ข้อสอบมาตราฐานชั้นปีบทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 English (Grammar)บทคัดย่อ
 ENGATรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Spelling Beeบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษ ป.6บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 วิชาคีย์บอร์ด ประถมศึกษาปีที่ 6บทคัดย่อ
 วิชาคีย์บอร์ด ประถมศึกษาปีที่ 5บทคัดย่อ